Skip to main content

Een veerkrachtig systeem

daar gaan we voor!

Goed boeren en meer biodiversiteit.

Dat is wat we graag willen.

De uitdaging

Een van de grootste uitdagingen van boeren is om voldoende voedsel te produceren zodat de maandelijke lasten betaald kunnen worden. De grondprijs is in Nederland zo hoog, dat de grond ook vaak intensief gebruikt moet worden om die kosten terug te kunnen verdienen.

Helaas gaat dit ten koste van het mooie boerenlandschap en de biodiversiteit die daar in leeft. Het is tijd om samen te gaan werken met de natuur.

raphael-rychetsky-li9JfUHQfOY-unsplash-a6d66297 Achtergrond Achtergrondinformatie over de Stichting Grondsteun, de doelstellingen van de stichting, uitleg over biodiversiteitsherstel en veelgestelde vragen.
grondsteun-bijdrage-initiatieven-donatie-investering-depatrijs-1-4feef203 Achtergrond Achtergrondinformatie over de Stichting Grondsteun, de doelstellingen van de stichting, uitleg over biodiversiteitsherstel en veelgestelde vragen.

Initiatieven ondersteunen

Stichting Grondsteun ondersteunt initiatieven die op een duurzame manier voedsel willen produceren met een duidelijk oog voor biodiversiteitsbescherming.

Door grond aan te kopen en deze voor een relatief lage erfpacht uit te geven aan duurzame initiatieven, geeft de Stichting de financiële ademruimte die nodig is om biodivers te kunnen boeren. Immers, landschapsinrichting, landschapsbeheer en (tijdelijke) opbrengstvermindering kost geld, en de baten van meer biodiversiteit zijn niet altijd even makkelijk in geld uit te drukken, maar wel in pracht en geluk!

Donatie of lening

Wij kopen grond en stellen die ter beschikking aan boeren die op een duurzame manier voedsel produceren. Een duurzame manier is: een veerkrachtig systeem dat bijdraagt aan herstel van het landschap, biodiversiteit en natuurlijke processen. Hoeveel grond de Stichting kan verwerven, is afhankelijk van jóuw bijdrage.

Wij kunnen dit niet doen zonder donaties en leningen van u. Met elke donatie of lening maakt u het mogelijk om boerenland tot in de oneindigheid duurzaam te maken.

grondsteun-bijdrage-initiatieven-donatie-investering-grond-aankoop-32e5f5a9 Achtergrond Achtergrondinformatie over de Stichting Grondsteun, de doelstellingen van de stichting, uitleg over biodiversiteitsherstel en veelgestelde vragen.
grondsteun-bijdrage-initiatieven-donatie-investering-grond-b1cb5797 Achtergrond Achtergrondinformatie over de Stichting Grondsteun, de doelstellingen van de stichting, uitleg over biodiversiteitsherstel en veelgestelde vragen.

Niet uitputten maar verrijken

Wij staan voor het verrijken van agrarische landschappen. Daarmee bedoelen we dat de bodem en het landschap niet uitgeput worden, maar dat er juist zaken aan toegevoegd worden.

Bijvoorbeeld een gezondere bodem met meer organische stof (CO2-vastlegging), en die meer vocht kan vasthouden waardoor er minder vaak beregend moet worden met kostbaar grondwater. 

Gezond en goed voor jou

Wij zetten ons met de boeren in voor een gezonde en veerkrachtige voedselketen. Dat betekent dat er geen kunstmest of niet-biologische pesticiden gebruikt mogen worden, er zo veel mogelijk lokaal geproduceerd en verwerkt wordt, inclusief de grondstoffen voor bijvoorbeeld veevoer.

Zo dragen we bij aan de broodnodige kringlooplandbouw.

Burgerboerderij_de_Patrijs_Verkooppunt-bc24892f Achtergrond Achtergrondinformatie over de Stichting Grondsteun, de doelstellingen van de stichting, uitleg over biodiversiteitsherstel en veelgestelde vragen.

Meer natuur en mooier landschap

Het Nederlandse agrarische landschap is de afgelopen decennia drastisch veranderd. Het is eentoniger geworden, en vele landschapselementen zoals hagen en bomen zijn verwijderd, of afgestorven en niet vervangen. Dat is zonde, want deze landschapselementen vervullen enorm veel functies. Zo is het onderdeel van onze cultuurhistorie, en heeft het een verhoogde recreatieve waarde. Hagen, struiken en bomen zijn enorm waardevol voor nestelende vogels en talrijke insecten waaronder natuurlijke plaagbestrijders en bestuivers. Wij gaan dus alleen in zee met initiatieven die concrete ideeën hebben over hoe deze landschapselementen behouden en hersteld kunnen worden op hun boerderij, en die samen met ons opzoek gaan waar nog meer te winnen valt. 

Veelgestelde vragen

Welke initiatieven kan ik momenteel ondersteunen?

Ontzettend goed dat u biodiversiteit en boeren wilt helpen! Op dit moment hebben wij één project live, en dat is het project van Burgerboerderij De Patrijs in Vorden. Voor meer informatie kunt u terecht op hun website

Wij zijn op dit moment in gesprek met diverse partijen om nieuwe projecten te ondersteunen.

Heeft Stichting Grondsteun een ANBI-status?

 

Wij hebben momenteel geen ANBI-status. Deze status hadden we recentelijk wel, maar deze is ingetrokken omdat de belastingdienst niet overtuigd was dat wij concrete plannen hadden met meerdere initiatieven. Wanneer wij meerdere initiatieven hebben lopen (begin 2021), vragen wij weer opnieuw een ANBI-status aan.

Heeft u onlangs gedoneerd of een lening verstrekt, dan heeft de intrekking van de ANBI-status geen gevolgen voor u. De donatie is nog aftrekbaar van uw inkomstenbelasting, en u bent vrijgesteld van het betalen van schenkbelasting over het verschil tussen de werkelijke rente en de marktconforme rente. Heeft u nog vragen over de ANBI-status, neem dan contact op met het bestuur.

 

Is er toezicht van de AFM?

Nee. Leningen tegen een tarief dat ruim onder het markttarief liggen en donaties zijn vrijgesteld van toezicht van de AFM. 

Wij raden wel aan om investeringen (leningen) volgens de 10 uit 10 regel te besteden. Deze vuistregel houdt in dat maximaal 10% van het besteedbaar vermogen geïnvesteerd wordt per project, en dat uw besteedbaar vermogen verspreid wordt over minstens 10 verschillende projecten. 

Wat zijn de afspraken bij donatie?

Citaat van de afspraken:

Ik steun de Stichting Grondsteun. Ik steun daarmee boeren die invulling geven aan de maatschappelijke opgave van het duurzaam produceren van voedsel in een veerkrachtig systeem met oog op behoud en herstel van landschap, biodiversiteit en natuurlijke processen.

De Stichting heeft geen winstoogmerk, alle inkomsten van donaties en leningen steekt zij in de aankoop van grond, evenals zoveel mogelijk van haar inkomsten. 

De Stichting steunt als eerste project het overnemen en extensiveren van de Burgerboerderij De Patrijs in Vorden. Uw donatie aan de stichting wordt gebruikt voor het kopen van grond ten behoeve van dit initiatief. U hebt geen recht op het terugkrijgen van het gedoneerde geld. Indien door onvoorziene omstandigheden het initiatief van de Burgerboerderij De Patrijs niet doorgaat, zal de Stichting het geld in principe inzetten om een initiatief in de omgeving met gelijkende doelen te ondersteunen.

De Stichting legt in de erfpachtovereenkomst (een vorm van huur) voor de grond vast dat de percelen natuurlijk worden beheerd en gebruikt. Dit houdt in dat de Stichting kaders oplegt wat er wel en niet met de grond mag gebeuren. Ook zullen wij jaarlijks met de erfpachter kijken hoe de natuurkwaliteit en biodiversiteit op de percelen kunnen worden verbeterd. De Stichting realiseert op de percelen extra natuur- en landschapselementen om het landschap en de biodiversiteit te ondersteunen.

Stichting Grondsteun, voorheen Grond voor de Patrijs

Het bestuur heeft besloten om de naam van de stichting te veranderen in Stichting Grondsteun, zodat we een naam hebben die beter dekt wat we doen en willen bereiken. Wij willen ondernemers in natuurinclusieve landbouw ondersteunen door grond te verwerven en ter beschikking van de ondernemer te stellen. Met een heldere rolverdeling: wij, de stichting, stellen algemene eisen aan het grondgebruik, zoals het niet toestaan van kunstmest en pesticiden, en het natuurinclusief boeren, en de ondernemer is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Het woord grondsteun drukt dat ons inziens goed uit; beter dan de oude naam. Bovendien, met de nieuwe naam zijn we ook toegankelijker voor andere initiatieven, waarover we binnenkort hopelijk nieuws hebben.
Mocht u geld geleend hebben aan de Stichting voor Burgerboerderij de Patrijs, dan blijft dat ook het geval onder onze nieuwe naam omdat Stichting Grondsteun de volledige rechtsopvolger is.

Digitaal ondertekenen van contracten
In het werkproces van de Stichting hebben wij er voor gekozen om niet elk contract apart op papier te ondertekenen. Het formulier op de website van de Stichting in combinatie met de iDeal betaling geven zekerheid over wederzijdse instemming voor de overeenkomst. Dit wordt vastgelegd in een PDF die wordt toegestuurd. Het toevoegen van een extra ondertekening is niet van veel toegevoegde waarde. Om het op papier te ondertekenen is minder klantvriendelijk, komen er  meer administratieve handelingen en portokosten bij kijken. Voor digitaal onderteken zou bijvoorbeeld het iDIN systeem kunnen worden gebruikt, maar dat is nagenoeg het zelfde als iDeal maar dan zonder betaling.
Mocht je na het verstrekken van een lening er waarde aan hechten om een ondertekende versie van het contract te ontvangen dan is dat natuurlijk mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op.

Mijn vraag staat er niet bij

Staat je vraag er niet bij, laat ons dit dan even weten. We komen graag met je in contact. Vul onderstaand formulier in met je vraag en we nemen zsm contact met je op.